Portfolio

Lopende projecten en activiteiten

Nely Sieffers is een ervaringsadviseur met brede expertise op het gebied van onderwijs, jeugdhulp, zorg en ondersteuning voor gezinnen. Door jarenlange ervaring op het gebied van ouderparticipatie heeft Nely expertise opgebouwd vanuit een breed inzicht in ervaringen van ouders en kennis van het stelsel. In de afgelopen jaren is er een portfolio opgebouwd met allerlei projecten waar ervaringskennis een belangrijke rol heeft gekregen.

Directeur Netwerk Beter Samen

Januari 2022 – nu

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring met zorg en ondersteuningsvragen op het gebied van ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet voor een betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. Nely is directeur bij stichting Netwerk Beter Samen.

www.netwerkbetersamen.nl 

Lid kernteam regionale kenniswerkplaats

September 2019 – nu

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich allereerst op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden. Binnen de kenniswerkplaats levert Nely een bijdrage aan de participatie van (ervaringsdeskundige) ouders zodat de inzichten vanuit het leven van gezinnen wordt benut in de ontwikkeling van onderzoek en kennis.

Website regionale kenniswerkplaats jeugd en gezin centraal

Toezichthouder Futura College

2017 – nu

Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier praktijkonderwijs biedt. Deze school heeft een mooie taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen zij voor een belangrijk deel in samenwerking met het bedrijfsleven (stage). Verder begeleidt het Futura college leerlingen zodanig, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Het onderwijs is vormgegeven volgens de Big Picture Learning filosofie. Nely is toezichthouder van deze school.

Website Futura college

Lid Raad van Advies Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

April 2016 – nu

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. In de Raad van Advies hebben vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers, gemeenten, opleidingen en cliënten zitting. De raad van advies adviseert het bestuur van het SKJ. Nely is voorgedragen door het LOC en vertegenwoordigt het perspectief van kinderen, jongeren en ouders.

Website stichting kwaliteitsregister jeugd

Afgesloten projecten en activiteiten

Voorzitter Netwerk Beter Samen

Maart 2021 – December 2021

Netwerk Beter Samen is een netwerk van ouders, jongeren en professionals met persoonlijke ervaring met zorg en ondersteuningsvragen op het gebied van ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ervaringsdeskundigheid wordt ingezet voor een betere en samenhangende ondersteuning voor kinderen, jongeren en gezinnen die hulp of zorg nodig hebben. Nely is voorzitter van het bestuur van stichting Netwerk Beter Samen.

www.netwerkbetersamen.nl 

Ontwikkelaar plan ervaringsacademie

Januari 2021 – April 2021

Voor de expertise netwerken in Utrecht en Flevoland heeft Nely samen met jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen van Netwerk Beter Samen en ExpEx een plan ontwikkeld voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de expertise netwerken. Samen leren, samen doen en samen ontwikkelen zijn de drie pijlers van de ervaringsacademie. Het project is op 1 mei gestart en wordt uitgevoerd door Netwerk Beter Samen.

Website ervaringsacademie

Coördinator regio-ambassadeurs jeugd en ouderperspectief

januari 2021 – nu

In 2020 is er door de regio-ambassadeurs jeugd en ouderperspectief van het ondersteuningsteam zorg voor de jeugd een planmatige aanpak ontwikkeld. Nely is coördinator van deze planmatige aanpak en landelijk gesprekspartner voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. In 2021 worden er regionale plannen en een landelijk plan ontwikkeld voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdzorg.

Regio-ambassadeur clientperspectief

mei 2019 – december 2021

In het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ben ik regio-ambassadeur voor ouders en jongeren in de provincie Utrecht en Flevoland. Het is belangrijk dat ouders en jongeren meedenken over de transformatie en een structurele plek aan overlegtafels krijgen. Het doel is om dit goed op te zetten in de regio en inhoudelijk mee te denken met gemeenten en zorgaanbieders over de transformatieplannen.

Website ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Voorzitter stichting UW Ouderplatform

Juni 2017 – 1 maart 2021

UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. In februari 2013 heeft Nely het initiatief genomen om dit platform te starten als burgerinitiatief. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met kennis, advies, ervaringsdeskundigheid en denkt mee met gemeenten en onderwijs over beleid en uitvoering. Als voorzitter heeft Nely overleg met gemeenten, onderwijs en netwerkpartners in de regio over beleidsontwikkeling.

Website stichting UW Ouderplatform

Coördinator ouderpanel in contact blijven

Juli 2020 – December 2020

Dit project zet in op het voorkomen en verminderen van suïcidaliteit onder jongeren in de Jeugdzorg(plus). Via een gezamenlijk lerend netwerk wordt vorm gegeven aan een integrale werkwijze suïcidepreventie in de Jeugdzorg(Plus), een up-to-date trainingsaanbod en het ontwikkelen van registratie en monitoring suïcidaal gedrag in de Jeugdzorg(Plus) om ketenbreed te kunnen leren en steunend te zijn voor de praktijk. In dit project heb ik de participatie van (ervaringsdeskundige) ouders opgezet en begeleid ik het ouderpanel.

Website BGZJ in contact blijven, suicidepreventie in de jeugdzorg(plus)

Werkgroep actualisatie richtlijnen jeugd

2018 – 2020

De Werkgroep Actualisatie adviseert het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en neemt besluiten over voorgestelde aanpassingen. De werkgroep bestaat uit cliëntvertegenwoordigers, jeugdprofessionals (namens de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO) en professionals met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in en rond de praktijk. Nely is deelnemer van de vaste kern als cliëntvertegenwoordiger.

Website richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Project: jeugdhulp doen we samen

2017 – 2020

Jeugdhulp doen we samen is een tweejarig project van de landelijke cliëntenorganisaties. Met dit project versterken we de lokale en regionale participatie van ouders en jongeren met goede voorbeelden en handige tools. Verder wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders en jongeren. Nely is vanuit UW Ouderplatform deelnemer van de projectgroep en brengt haar regionale ervaring in.

Website jeugdhulp doen we samen

Project: Integraal werken in de wijk

2016 – 2020

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Nely Sieffers is een deelnemer van de klankbordgroep met professionals, gemeenten, burgers en de kennisinstituten.

Website integraal werken in de wijk

Cliëntentafel richtlijnen jeugdhulp

2017 – 2020

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om professionals te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen van professionals. Nely is lid van de cliëntentafel van de richtlijnen en geeft regelmatig workshops over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Website richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

‘Op weg naar integrale zorg en ondersteuning’

September 2017 – oktober 2018

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. Deze reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. Nely heeft meegewerkt in de ontwikkelgroep.

Reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin

Initiator UW Ouderplatform

Februari 2013 – juni 2017

UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers heeft het initiatief genomen voor dit platform in voorbereiding op de decentralisaties van onderwijs en het sociaal domein. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met kennis, advies, ervaringsdeskundigheid en denkt mee met gemeenten en onderwijs over beleid en uitvoering. Vanaf juni 2017 is UW Ouderplatform een stichting waar Nely de voorzitter van is.

Website UW Ouderplatform

Lid participatieraad Woerden

April 2015 – Maart 2017

De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen. Nely heeft bijna twee jaar een belangrijke rol ingenomen in deze raad als lid van het kernteam jeugd. Cliëntondersteuning, wachtlijsten jeugdhulp, leerlingenvervoer, goede zorg voor jongvolwassenen en de toegang naar jeugdhulp zijn belangrijke thema’s waarin ze heeft geadviseerd. Daarbij is een omslag gemaakt van adviseren aan het eind van de beleidsontwikkeling naar meedenken vooraan in de beleidsontwikkeling.

Website Participatieraad Woerden

Projectgroep Monitor transitie jeugd

September 2014 – januari 2017

Bij de start van de transitie jeugdhulp is er een tweejarig project opgezet om de ervaringen van ouders en jongeren te monitoren. Nely heeft een bijdrage geleverd in het projectteam.
De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

Website Monitor transitie jeugd

Lid ondersteuningsplanraad

Augustus 2013 – juli 2016

De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. Nely heeft drie jaar in de ondersteuningsplanraad gezeten voor het Futura College. De OPR richt zicht met name op het Ondersteuningsplan, de werkagenda en de uitvoering hiervan. Nely heeft zich ingezet om de ouderpositie sterker op de kaart te krijgen en een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in de regio.

Website swvvo-ruw

Scroll naar boven