Nely Sieffers is een ervaringsadviseur met brede expertise op het gebied van onderwijs, jeugdhulp, zorg en ondersteuning voor gezinnen. Door jarenlange ervaring op het gebied van ouderparticipatie heeft Nely expertise opgebouwd vanuit een breed inzicht in ervaringen van ouders en kennis van het stelsel. In de afgelopen jaren is er een portfolio opgebouwd met allerlei projecten waar ervaringskennis een belangrijke rol heeft gekregen.

Lopende projecten en activiteiten

Projectteam Kenniswerkplaats jeugd Utrecht regionaal

September 2019 – nu

In de regio’s Eemland, Utrecht Zuid-Oost, Lekstroom en Utrecht-West wordt een aanvraag voorbereid voor de ontwikkeling van een Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Samen met praktijkorganisaties, gemeenten, een universiteit, een hogeschool en ouders en jongeren samen leren en werken aan regionale maatschappelijke vraagstukken. Binnen dit project geef ik de participatie van ouders en jongeren vorm en denk inhoudelijk mee over de thema’s.

Meer informatie…

Regio-ambassadeur clientperspectief

mei 2019 – nu

In het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ben ik regio-ambassadeur voor ouders en jongeren in de provincie Utrecht en Flevoland. Het is belangrijk dat ouders en jongeren meedenken over de transformatie en een structurele plek aan overlegtafels krijgen. Het doel is om dit goed op te zetten in de regio en inhoudelijk mee te denken met gemeenten en zorgaanbieders over de transformatieplannen.

Website ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Werkgroep actualisatie richtlijnen jeugd

2018 – nu

De Werkgroep Actualisatie adviseert het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en neemt besluiten over voorgestelde aanpassingen. De werkgroep bestaat uit cliëntvertegenwoordigers, jeugdprofessionals (namens de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO) en professionals met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in en rond de praktijk. Nely is deelnemer van de vaste kern als cliëntvertegenwoordiger.

Website richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Cliëntentafel richtlijnen jeugdhulp

2017 – nu

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om professionals te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen van professionals. Nely is lid van de cliëntentafel van de richtlijnen en geeft regelmatig workshops over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Website richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Project jeugdhulp doen we samen

Januari 2017 – nu

Jeugdhulp doen we samen is een tweejarig project van de landelijke cliëntenorganisaties. Met dit project versterken we de lokale en regionale participatie van ouders en jongeren met goede voorbeelden en handige tools. Verder wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders en jongeren. Nely is vanuit UW Ouderplatform deelnemer van de projectgroep en brengt haar regionale ervaring in.

Website jeugdhulp doen we samen

Project: Integraal werken in de wijk

2016 – nu

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Nely Sieffers is een deelnemer van de klankbordgroep met professionals, gemeenten, burgers en de kennisinstituten.

Website integraal werken in de wijk

Voorzitter stichting UW Ouderplatform

Juni 2017 – nu

UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers is sinds de oprichting van de stichting de voorzitter van het bestuur. In februari 2013 heeft Nely het initiatief genomen om dit platform te starten als burgerinitiatief. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met kennis, advies, ervaringsdeskundigheid en denkt mee met gemeenten en onderwijs over beleid en uitvoering. Als voorzitter heeft Nely overleg met gemeenten, onderwijs en netwerkpartners in de regio over beleidsontwikkeling.

Website stichting UW Ouderplatform

Toezichthouder Futura College

2017 – nu

Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier praktijkonderwijs biedt. Deze school heeft een mooie taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen zij voor een belangrijk deel in samenwerking met het bedrijfsleven (stage). Verder begeleidt het Futura college leerlingen zodanig, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Het onderwijs is vormgegeven volgens de Big Picture Learning filosofie. Nely is toezichthouder van deze school.

Website Futura college

Afgesloten projecten en activiteiten

Project ‘Op weg naar integrale zorg en ondersteuning’

September 2017 – oktober 2018

Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. Deze reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. Nely heeft meegewerkt in de ontwikkelgroep.

Reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin

Initiator UW Ouderplatform

Februari 2013 – juni 2017

UW Ouderplatform is een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers heeft het initiatief genomen voor dit platform in voorbereiding op de decentralisaties van onderwijs en het sociaal domein. UW Ouderplatform stimuleert ouderparticipatie met kennis, advies, ervaringsdeskundigheid en denkt mee met gemeenten en onderwijs over beleid en uitvoering. Vanaf juni 2017 is UW Ouderplatform een stichting waar Nely de voorzitter van is.

Website UW Ouderplatform

Lid participatieraad Woerden

April 2015 – Maart 2017

De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen. Nely heeft bijna twee jaar een belangrijke rol ingenomen in deze raad als lid van het kernteam jeugd. Cliëntondersteuning, wachtlijsten jeugdhulp, leerlingenvervoer, goede zorg voor jongvolwassenen en de toegang naar jeugdhulp zijn belangrijke thema’s waarin ze heeft geadviseerd. Daarbij is een omslag gemaakt van adviseren aan het eind van de beleidsontwikkeling naar meedenken vooraan in de beleidsontwikkeling.

Website Participatieraad Woerden

Projectgroep Monitor transitie jeugd

September 2014 – januari 2017

Bij de start van de transitie jeugdhulp is er een tweejarig project opgezet om de ervaringen van ouders en jongeren te monitoren. Nely heeft een bijdrage geleverd in het projectteam.
De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

Website Monitor transitie jeugd

Lid ondersteuningsplanraad

Augustus 2013 – juli 2016

De medezeggenschap binnen Samenwerkingsverband RUW heeft plaats in de Ondersteuningsplanraad, de OPR, die bestaat uit maximaal 16 leden. Iedere aangesloten school heeft zowel een docent/onderwijsondersteunend personeel afgevaardigd, als een leerling/ouder. Nely heeft drie jaar in de ondersteuningsplanraad gezeten voor het Futura College. De OPR richt zicht met name op het Ondersteuningsplan, de werkagenda en de uitvoering hiervan. Nely heeft zich ingezet om de ouderpositie sterker op de kaart te krijgen en een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in de regio.

Website swvvo-ruw