Portfolio met afgeronde opdrachten

September 2019 – december 2022

Lid kernteam regionale kenniswerkplaats

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal richt zich allereerst op het versterken van het gewone opvoeden en opgroeien: de pedagogische basis. Dit gebeurt thuis, op school, in de buurt, bij vrijetijdsverenigingen en in de digitale wereld. Daarnaast is er aandacht voor het versterken van jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen voor wie dit nodig is. Uitgangspunt: er is een gezamenlijke beweging nodig om preventie, ondersteuning, hulp en zorg te verbinden. Binnen de kenniswerkplaats levert Nely een bijdrage aan de participatie van (ervaringsdeskundige) ouders zodat de inzichten vanuit het leven van gezinnen wordt benut in de ontwikkeling van onderzoek en kennis.

2021

Voorzitter bestuur Netwerk Beter Samen


April 2017 – juli 2023

Toezichthouder Futura College

Het Futura College is een zelfstandige school die jongeren van 12 tot 18 jaar met veel plezier praktijkonderwijs biedt. Deze school heeft een mooie taak om hen te begeleiden naar arbeid of een vervolgopleiding (ROC). Dit doen zij voor een belangrijk deel in samenwerking met het bedrijfsleven (stage). Verder begeleidt het Futura college leerlingen zodanig, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en dat zij hun vrije tijd zinvol kunnen besteden. Het onderwijs is vormgegeven volgens de Big Picture Learning filosofie. Nely is toezichthouder van deze school.

Januari 2021 – April 2021

Ontwikkelaar plan ervaringsacademie

Voor de bovenregionale expertise netwerken in Utrecht en Flevoland heeft Nely Sieffers samen met jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen van Netwerk Beter Samen en ExpEx een plan ontwikkeld voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in de expertise netwerken. Samen leren, samen doen en samen ontwikkelen zijn de drie pijlers van de ervaringsacademie. Het project is op 1 mei 2021 gestart en wordt uitgevoerd door Netwerk Beter Samen.

2021

Coördinator regio-ambassadeurs jeugd en ouderperspectief

In 2020 is er door de regio-ambassadeurs jeugd en ouderperspectief van het ondersteuningsteam zorg voor de jeugd een planmatige aanpak ontwikkeld. Nely is coördinator van deze planmatige aanpak en landelijk gesprekspartner voor de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid. In 2021 worden er regionale plannen en een landelijk plan ontwikkeld voor de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de jeugdzorg.

mei 2019 – december 2021

Regio-ambassadeur cliëntperspectief
in Utrecht en Flevoland

In het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ben ik regio-ambassadeur voor ouders en jongeren in de provincie Utrecht en Flevoland. Het is belangrijk dat ouders en jongeren meedenken over de transformatie en een structurele plek aan overlegtafels krijgen. Het doel is om dit goed op te zetten in de regio en inhoudelijk mee te denken met gemeenten en zorgaanbieders over de transformatieplannen.

Juli 2020 – December 2020

Coördinator ouderpanel in contact blijven

Dit project zet in op het voorkomen en verminderen van suïcidaliteit onder jongeren in de Jeugdzorg(plus). Via een gezamenlijk lerend netwerk wordt vorm gegeven aan een integrale werkwijze suïcidepreventie in de Jeugdzorg(Plus), een up-to-date trainingsaanbod en het ontwikkelen van registratie en monitoring suïcidaal gedrag in de Jeugdzorg(Plus) om ketenbreed te kunnen leren en steunend te zijn voor de praktijk. In dit project heb ik de participatie van (ervaringsdeskundige) ouders opgezet en begeleid ik het ouderpanel.

2018 – 2020

Lid werkgroep actualisatie richtlijnen jeugd

De Werkgroep Actualisatie adviseert het Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming en neemt besluiten over voorgestelde aanpassingen. De werkgroep bestaat uit cliëntvertegenwoordigers, jeugdprofessionals (namens de beroepsverenigingen BPSW, NIP, NVO) en professionals met een brede kennis van wetenschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in en rond de praktijk. Nely is deelnemer van de vaste kern als cliëntvertegenwoordiger.

2017-2020

Lid projectgroep: jeugdhulp doen we samen

Jeugdhulp doen we samen is een tweejarig project van de landelijke cliëntenorganisaties. Met dit project versterken we de lokale en regionale participatie van ouders en jongeren met goede voorbeelden en handige tools. Verder wordt er regelmatig onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders en jongeren. Nely is vanuit UW Ouderplatform deelnemer van de projectgroep en brengt haar regionale ervaring in.

2016 – 2020

Lid klankbordgroep Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Nely Sieffers was lid van de klankbordgroep met professionals, gemeenten, burgers en de kennisinstituten en heeft meegedacht vanuit het gezinsperspectief.

2017 – 2020

Lid cliëntentafel richtlijnen jeugdhulp

Richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming zijn er om professionals te ondersteunen in het dagelijkse werk. Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor het handelen van professionals. Nely is lid van de cliëntentafel van de richtlijnen en geeft regelmatig workshops over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Deze opdracht wordt uitgevoerd voor het NJI.

September 2017 – oktober 2018

Lid ontwikkelgroep reflectie-tool

Samen op weg naar integrale zorg en ondersteuning. Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende hulpverleners en organisaties. Voor hen ontwikkelden Vilans samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de reflectietool Integrale zorg voor kind en gezin. Deze reflectietool is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgverleners en gezinnen van een kind met een chronische aandoening. Nely heeft meegewerkt in de ontwikkelgroep in opdracht van het NJI.

Februari 2013 – februari 2021

Initiator en voorzitter UW Ouderplatform

UW Ouderplatform was een platform van en voor ouders in de regio Utrecht-West. Nely Sieffers heeft het initiatief genomen voor dit platform in voorbereiding op de decentralisaties van onderwijs en het sociaal domein. UW Ouderplatform stimuleerde ouderparticipatie met kennis, advies, ervaringsdeskundigheid en heeft meegedacht met gemeenten en onderwijs over beleid en uitvoering. Vanaf juni 2017 is UW Ouderplatform een stichting geworden en was Nely Sieffers de voorzitter. Vanaf februari 2021 is UW Ouderplatform verder gegaan als stichting Netwerk Beter Samen.

April 2015 – Maart 2017

Lid participatieraad Woerden

De Participatieraad Woerden adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de thema’s zorg, jeugd en werk en inkomen. Nely heeft bijna twee jaar een belangrijke rol ingenomen in deze raad als lid van het kernteam jeugd. Cliëntondersteuning, wachtlijsten jeugdhulp, leerlingenvervoer, goede zorg voor jongvolwassenen en de toegang naar jeugdhulp zijn belangrijke thema’s waarin ze heeft geadviseerd. Daarbij is een omslag gemaakt van adviseren aan het eind van de beleidsontwikkeling naar meedenken vooraan in de beleidsontwikkeling.

September 2014 – januari 2017

Lid projectgroep monitor transitie jeugd

Bij de start van de transitie jeugdhulp is er een tweejarig project opgezet om de ervaringen van ouders en jongeren te monitoren. Nely heeft een bijdrage geleverd in het projectteam.
De Monitor Transitie Jeugd zorgt dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid. De bundeling van signalen van ouders en jongeren biedt waardevolle informatie om het beleid te verbeteren.

Augustus 2013 – juli 2016

Lid ondersteuningsplanraad

In de startfase van passend onderwijs en het oprichten van de samenwerkingsverbanden was Nely Sieffers lid van de ondersteuningsplanraad (OPR). Dit was voor het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in de regio Utrecht-west en op voordracht van het Futura College. De OPR is betrokken geweest bij het eerste ondersteuningsplan, de werkagenda en de uitvoering hiervan. Nely Sieffers heeft zich ingezet om de ouderpositie sterker op de kaart te krijgen en een dekkend ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in de regio.

Scroll naar boven